26.08.2016

Навчання

ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ

Навчальний рік складається з двох семестрів: перший тривалістю 16 робочих тижнів, другий – 17 тижнів. Відповідно є зимові та літні канікули. Тижневе навантаження – до 26 год. (13 занять).

РОЗКЛАД ДЗВІНКІВ

Заняття триває 80 хвилин.

 • 1 заняття 9:00-10:20
 • 2 заняття 10:30-11:50
 • 3 заняття 12:20-13:40
 • 4 заняття 13:55-15:15
 • 5 заняття 15:25-16:45
 • 6 заняття 16:55-18:15
 • 7 заняття 18:25-19:45
 • 8 заняття 19:55-21:15

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ

Розклад занять розміщений на дошці оголошень факультету, та в електронному варіанті – на сайті університету.

ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Лекція – один із традиційних видів спілкування викладачів зі студентами.

Семінарське заняття – одна з дійових форм перевірки, поглиблення і закріплення знань під час розгляду попередньо обраної проблеми, дискусії навколо неї, зроблених доповідей чи повідомлень.

Практичне заняття – форма навчального заняття, на якому викладач організовує детальний розгляд окремих теоретичних положень навчальної дисципліни, формує у студентів уміння й навички їх практичного застосування шляхом індивідуального виконання відповідно сформульованих завдань.

Індивідуальне навчальне заняття проводять з окремими спудеями, щоб підвищити рівень їхньої підготовки й розкрити індивідуальні творчі здібності.

Консультація – це додаткова допомога викладача студентові чи групі студентів у засвоєнні навчального матеріалу.

Курсову роботу виконують із метою закріплення, поглиблення, узагальнення й застосування здобутих знань до комплексного вирішення фахового завдання.

ФОРМИ ЗАНЯТЬ

Самостійна робота спудея – основний засіб оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов’язкових навчальних занять.

Практична підготовка студентів здійснюється на підприємствах і організаціях різних галузей господарства, науки, освіти, охорони здоров’я, культури, торгівлі й державного управління. Вид, програму практичної підготовки та терміни її проведення визначено в навчальному плані.

УМОВИ ОТРИМАННЯ СТИПЕНДІЇ

Стипендійне забезпечення студентів – одна з форм їхнього соціального захисту та за- охочення до навчання. Розмір академічних стипендій залежить від прожиткового мінімуму громадян: для студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації – 60 відсотків.

Студенти можуть отримувати академічні й соціальні стипендії.

Академічні стипендії нараховують студентам-стаціонарникам державної форми навчання, зважаючи, насамперед, на результати семестрової успішності. Відповідно до нового закону України «Про вищу освіту» від 01.04.2014 стипендію отримують не більше 75% студентів денної форми Умови отримання стипендії 19 навчання за державним замовленням. Усі першокурсники, які вступили на державну форму навчання, отримують стипендію впродовж першого семестру.

Студентам-відмінникам, які навчаються за державним замовленням, стипендія збільшена на 100 гривень.

Соціальні стипендії призначають студентам, які потребують соціального захисту навіть у випадках, коли за підсумками навчання не призначена академічна стипендія. До таких категорій належать діти-сироти; діти, позбавлених батьківського піклування; особи, яким Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” гарантовано пільги під час призначення стипендії; діти з малозабезабезпечених сімей; інваліди з дитинства та інваліди І-ІІ груп, студенти, які мають сім’ї з дітьми.

За значні успіхи у навчанні та науковій діяльності призначаються персональні стипендії: Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, ім. Михайла Грушевського та інші.

РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА

EssayWriting.Website offers a research paper writing service that is unmatched. Quality online custom papers and college essays are our specialty.
Оцінка за шкалою ECTS Оцінка за бальною шкалою “ОА” Оцінка за 5-бальною шкалою
A (90-100) 91-100 5
(відмінно)
B 83-90,9 4
(добре)
C 76-82,9
D 68-75,9 3
(задовільно)
E 61-67,9
FX 20-60,9 2
(незадовільно з можливістю повторного складання)
F 0-19,9 2
(незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни)

АКАДЕМІЧНА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

Якщо студент отримує незадовільну оцінку, то відповідно до графіка ліквідації заборгованості перескладає предмет ще раз. Перед іспитом викладач проводить консультацію з предмета (платна додаткова освітня послуга).

Якщо студент знову отримав незадовільну оцінку, деканат формує комісію викладачів, які приймають перескладання.

ВІДРАХУВАННЯ

Підставами для відрахування студента:

  1. завершення навчання за відповідною освітньою (науковою) програмою;
  2. власне бажання;
  3. переведення до іншого навчального закладу;
  4. невиконання навчального плану;
  5. порушення умов договору (контракту), укладеного між вищим навчальним закладом та особою, яка навчається, або фізичною (юридичною) особою, яка оплачує таке навчання;

Особа, відрахована з вищого навчального закладу до завершення навчання за відповідною освітньою програмою, має право на поновлення на навчання в межах ліцензованого обсягу вищого навчального закладу.

Scroll Up