26.08.2016

Навчання

ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ

Навчальний рік складається з двох семестрів: 18 тижнів теоретичного навчання в осінньому семестрі та 19 у весняному (крім випускного курсу). Відповідно є зимові та літні канікули. Максимальне тижневе аудиторне навантаження для денної форми навчання на бакалавраті не перевищує 26 годин (13 занять), у магустеріумі у першому та другому семестрі навчання — 16 годин (8 занять), а в третьому семестрі — 18 годин (9 занять).

РОЗКЛАД ДЗВІНКІВ

Заняття триває 80 хвилин.

  • 1 заняття 9:00-10:20
  • 2 заняття 10:40-12:00
  • 3 заняття 12:30-13:50
  • 4 заняття 14:10-15:30
  • 5 заняття 15:40-17:00
  • 6 заняття 17:10-18:30
  • 7 заняття 18:40-20:00
  • 8 заняття 20:10-21:30

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ

Затверджений розклад занять доступний усім учасникам освітнього процесу в ІС “Розклад”, а також на інформаційній дошці факультету/інституту/центру.

ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Лекція – один із традиційних видів спілкування викладачів зі здобувачами вищої освіти. Крім викладу програмної теми навчальної дисципліни або проблеми, лекція визначає напрям, зміст і характер самостійної роботи здобувача, стимулює його думку, сприяє осмисленню і засвоєнню наукових знань та методологій.

Семінарське заняття – одна з дієвих форм перевірки, поглиблення і закріплення знань під час розгляду попередньо обраної проблеми, дискусії навколо неї, зроблених доповідей чи повідомлень.

Практичне заняття – форма навчального заняття, на якому викладач організовує детальний розгляд здобувачами окремих теоретичних положень навчальної дисципліни та формує вміння і навички їх практичного застосування шляхом індивідуального виконання відповідно сформульованих завдань.

Лабораторне заняття – форма навчального заняття, на якому здобувач вищої освіти під керівництвом викладача проводить експерименти чи досліди з метою практичного підтвердження окремих теоретичних положень.

Індивідуальне заняття проводять з окремими здобувачами вищої освіти з метою підвищення рівня їх підготовки та розкриття індивідуальних творчих здібностей.

Консультація – це додаткова допомога викладача або дорадника здобувачеві чи групі здобувачів у засвоєнні навчального матеріалу, в організації навчання. На консультації здобувач вищої освіти отримує відповіді на конкретні запитання, пояснення окремих положень, методичні поради.

Курсову роботу виконують із метою закріплення, поглиблення, узагальнення й застосування здобутих знань до комплексного вирішення фахового завдання.

ФОРМИ ЗАНЯТЬ

 Самостійна робота здобувача вищої освіти є однією з основних форм організації освітнього процесу, що передбачає оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов’язкових навчальних занять, під методичним керівництвом викладача з метою формування компетентностей здобувача вищої освіти та досягнення очікуваних результатів навчання.

Практична підготовка здобувачів є обов’язковим компонентом освітньо-професійної/освітньо-наукової програми для здобуття відповідного ступеня вищої освіти і має на меті набуття професійних навичок та вмінь. Проводиться на підприємствах і організаціях різних галузей господарства, науки, освіти, охорони здоров’я, культури, торгівлі і державного управління. У НаУОА є навчальні, дослідницькі, виробничі, польові, археологічні, педагогічні, перекладацькі та інші види практик.  Вид, програму практичної підготовки та терміни її проведення визначено в освітній програмі та навчальному плані до неї.

УМОВИ ОТРИМАННЯ СТИПЕНДІЇ

Стипендійне забезпечення здобувачів вищої освіти – одна з форм їхнього заохочення до навчання та соціального захисту. Розміри стипендій здобувачів вищої освіти, а також переможців, призерів та учасників інтелектуальних змагань, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 №1047.

Здобувачам вищої освіти можуть призначатися такі стипендії:

1) академічні — за результатами навчання;

2) соціальні — за результатами навчання та на підставі нормативно-правових актів,

що встановлюють державні пільги і гарантії щодо призначення соціальних стипендій для окремих категорій громадян.

Академічні стипендії призначаються двічі на рік: за результатами навчання у 1 семестрі навчального року на термін із 1 січня поточного року по 30 червня поточного року та за результатами навчання у 2 семестрі навчального року на термін із 1 липня поточного року по 31 грудня поточного року.

Академічна стипендія в мінімальному розмірі призначається:

·         студентам, які в межах ліміту стипендіатів згідно з рейтингом займають вищі позиції;

·         студентам першого року навчання до першого семестрового контролю на підставі конкурсного бала, отриманого під час вступу до університету, в межах ліміту стипендіатів.

Розмір академічної стипендії збільшується на 45,5 відсотка в разі, коли за результатами навчання студенти відповідно до рішення стипендіальної комісії займають найвищі рейтингові позиції і мають право на призначення академічних стипендій за особливі успіхи в навчанні.

Перед початком підбиття підсумків кожного семестрового контролю визначається однаковий для всіх факультетів (відділень), курсів і спеціальностей (напрямів підготовки) ліміт стипендіатів, яким буде призначено академічну стипендію за результатами такого семестрового контролю. Цей показник установлюють у відсотках (у діапазоні від 40 до 45) фактичної кількості студентів денної форми навчання, які навчаються за державним замовленням на певному факультеті (інституті), курсі за певною спеціальністю (напрямом підготовки).

Рейтинг успішності формується на підставі об’єктивних і прозорих характеристик, прямих вимірів навчальних досягнень здобувачів вищої освіти з кожного навчального предмета (дисципліни) і містить усіх студентів, які навчаються на певному факультеті (інституті) за денною формою навчання за відповідними курсом та спеціальністю (напрямом підготовки). Складник успішності становить не менше 90 відсотків рейтингового бала.

Право на призначення соціальної стипендії мають студенти, які не отримують академічних стипендій, не знаходяться в академічній відпустці, за результатами навчального семестру не мають академічної заборгованості, незадовільних результатів навчання, включені до рейтингу і належать до однієї з наступних категорій:

·         діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

·         студенти з малозабезпечених сімей;

·         діти-інваліди та особи з інвалідністю I-III групи;

·         студенти, що залишилися у віці 18-23 років без батьків;

·         особи, визнані учасниками бойових дій та їх діти;

·         шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менше 3 років;

·         особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

·         діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи;

·         діти, один з батьків яких загинув під час масових акцій громадського протесту;

·         діти, один з батьків яких загинув (пропав безвісти) в районі проведення АТО (ООС), бойових дій або збройних конфліктів;

·         особи, яким призначено соціальні стипендії Верховної Ради України для студентів вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей;

·         діти шахтарів, чиї батьки мають стаж підземної роботи не менше 15 років або загинули в результаті нещасного випадку на виробництві, або стали інвалідами I або II групи;

·          особи з інвалідністю внаслідок війни та їх діти;

·         діти, які проживають у населених пунктах на лінії зіткнення.

 Для призначення соціальної стипендії здобувачам вищої освіти потрібно звернутися до уповноваженої особи із заявою та відповідними документами.

За значні успіхи у навчанні та науковій діяльності можуть призначатися персональні стипендії: Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, ім. Михайла Грушевського та інші.

РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА

Оцінка (за національною шкалою) / National grade

Мін. бал / Min. marks

Макс. бал / Max. marks

Національна диференційована шкала / National differentiated grade

Відмінно / Excellent

91

100

Добре / Good

76

90,9

Задовільно / Satisfactory

61

75,9

Незадовільно / Fail

0

60,9

Національна недиференційована шкала / National undifferentiated grade / mark

Зараховано / Passed

61

100

Не зараховано / Fail

0

60,9

Шкала ЄКTС / ECTS grading scale

A

91

100

B

83

90,9

C

76

82,9

D

68

75,9

E

61

67,9

Fx

20

60,9

F

0

19,9

АКАДЕМІЧНА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

Якщо студент набрав 20-60,9 балів (оцінка “FX” за шкалою ЄКТС) із навчальної дисципліни, для якої формою підсумкового контролю встановлено залік чи екзамен, він має право на перескладання не більше двох разів з кожної дисципліни: один раз – викладачу, другий – комісії, яка створюється деканом факультету чи директором інституту відповідно до розпорядження. Перескладання є безкоштовним, однак за бажанням може надаватись консультація як вид додаткової платної послуги.

Якщо студент набрав 0-19,9 балів (оцінка “F” за шкалою ЄКТС) із навчальної дисципліни, для якої формою підсумкового контролю встановлено залік чи екзамен, він не допускається до перескладання і має право вивчити дисципліну повторно.

ВІДРАХУВАННЯ

Студенти, які навчаються у НаУОА, можуть бути відраховані

– за власним бажанням;
– у звʼязку з переведенням до іншого закладу освіти;
– у звʼязку з завершенням навчання за відповідною освітньою програмою;
– за невиконання навчального плану;
– за порушення умов договору (контракту), укладеного між закладом вищої освіти та особою, яка навчається, або фізичною (юридичною) особою, яка оплачує таке навчання;
– за станом здоров’я на підставі висновку ЛКК;  
– за  порушення  навчальної  дисципліни, Статуту, Правил внутрішнього розпорядку університету;
– за неявку на заняття без поважної причини упродовж 10 днів (до 10 вересня) після початку занять на першому курсі;
 – за академічну неуспішність:
• якщо за результатами семестрового контролю  отримали оцінки “незадовільно” (FХ та  F за шкалою ЄКТС) з двох навчальних дисциплін;
•  якщо отримали незадовільні оцінки під час складання академічної заборгованості  при комісії;
•  якщо  отримали незадовільні оцінки за результатами підсумкової атестації (ЕК);
–  в інших випадках, передбачених законом.