Острозька академія
Традиція,
що творить майбутнє

Привіт, спудею! Завдяки цьому міні-довіднику ми приведемо тебе до нашої академічної спільноти!

Навчання

Загальна сума кредитів, які визначають навчальне навантаження здобувача вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського), складає 60 кредитів на рік. Це навантаження включає:

 • Лекція – основна форма проведення навчальних занять, призначених для засвоєння теоретичного матеріалу. Мета лекції — розкрити основні положення теми, досягнення науки, з’ясувати невирішені проблеми, узагальнити досвід роботи, дати рекомендації щодо використання основних висновків за темами на практичних заняттях.
 • Семінарське заняття – форма перевірки, поглиблення і закріплення знань під час розгляду попередньо обраної проблеми, дискусії навколо неї, зроблених доповідей чи повідомлень.
 • Практичне заняття – форма навчального заняття, на якому викладач організовує детальний розгляд здобувачами окремих теоретичних положень навчальної дисципліни та формує вміння і навички їх практичного застосування шляхом індивідуального виконання відповідно сформульованих завдань.
 • Лабораторне заняття – форма навчального заняття, на якому здобувач освіти під керівництвом викладача проводить експерименти чи досліди з метою практичного підтвердження теоретичних положень.
 • Індивідуальне заняття проводять з окремими здобувачами вищої освіти з метою підвищення рівня їх підготовки та розкриття індивідуальних творчих здібностей.
 • Консультація – це додаткова допомога викладача або дорадника здобувачеві чи групі здобувачів у засвоєнні навчального матеріалу, в організації навчання. На консультації здобувач вищої освіти отримує відповіді на конкретні запитання, пояснення окремих положень, методичні поради.
 • Курсову роботу виконують із метою закріплення, поглиблення, узагальнення й застосування здобутих знань до комплексного вирішення фахового завдання.

Навчальний план повинний містити такі структурні компоненти:
– обов’язкові навчальні дисципліни – не більше 75% обсягу навчального навантаження здобувача;
– вибіркові навчальні дисципліни – не менше 25%.

Вибіркова частина навчального плану підготовки здобувачів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) (як правило) складається з циклу загальної підготовки та професійної підготовки. Дати покликання.

Правила призначення і виплати стипендій у Національному університеті «Острозька академія»

Студентам, аспірантам і докторантам денної форми навчання призначаються такі стипендії:
1) академічні — за результатами навчання в НаУОА;
2) соціальні — за результатами навчання та на підставі нормативно-правових актів, що встановлюють державні пільги і гарантії щодо призначення соціальних стипендій для окремих категорій громадян.

За значні успіхи у навчанні та науковій діяльності можуть призначатися персональні стипендії: Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, ім. Михайла Грушевського та інші.

Інформація про вартість освітніх послуг за спеціальностями

Оплата за навчання в університеті вноситься за такими реквізитами:

 • Одержувач: Національний університет «Острозька академія»
 • ЄДРПОУ: 22554101
 • МФО: 820172
 • р/р: UA598201720313261002201005402

У призначенні платежу необхідно зазначити “оплата за навчання”:

 • П.І.Б. (повністю студента)*
 • Форма навчання(денна, заочна)*
 • Факультет, курс*

*Поля обов’язкові до заповнення

Дозвілля

Проживання

Як заселитися в гуртожиток у 2024?

Студент/ка, який/а хоче поселитися в гуртожиток, заповнює заяву та відправляє її на електронну скриньку свого деканату/інституту. За наявності пільг надає скан копії підтверджуючих документів та надсилає  разом із заявою. Житлова комісія факультету/інституту розглядає заяву та приймає рішення про виділення місця для тимчасового проживання студента/ки у гуртожитку. 

Деканат електронним листом повідомляє студента/ку про рішення житлової комісії факультету/інституту, а також номер гуртожитку та кімнати для поселення, а також надає посилання для ознайомлення з нормативними документами, а саме публічний договір, заява-приєднання, положення про гуртожитки та положення та правила внутрішнього розпорядку в гуртожитках).

Першочергово поселяють студентів, які мають пільги* (всі перераховані нижче, а також діти з багатодітних та малозабезпечених сімей)  та які проживають у віддалених регіонах.

 1. Учасники бойових дій, безкоштовне проживання – посвідчення УБД
 2. Діти учасників бойових дій, безкоштовне проживання – свідоцтво про народження + посвідчення УБД 1-го з батьків
 3. Діти, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, оплата 50 % встановленої вартості – посвідчення
 4. Внутрішньо переміщені особи, 50 % встановленої вартості – довідка про взяття на облік як внутрішньо переміщеної особи
 5. Дітям, які проживають у населених пунктах на лінії зіткнення, 50 % встановленої вартості – копія прописки в одному з населених пунктів
 6. Діти сироти, безкоштовне проживання – свідоцтва про смерть батьків + свідоцтво про народження
 7. Діти, позбавлені батьківського піклування, безкоштовне проживання – витяг/розпорядження.

Для внесення пільги потрібно написати у фінансовий відділ НаУОА відповідні заяви: 

Для поселення у гуртожиток, студент/ка звертається до коменданта гуртожитку, який відповідно до рішення житлової комісії факультету/інституту видає студенту/ці ордер на поселення та заяву-приєднання для оплати вартості послуг з тимчасового розміщення (проживання) у гуртожитку.  Студент/ка підписує заповнену заяву-приєднання  та здійснює  оплату послуг з проживання у гуртожитку. Для неповнолітніх здобувачів вищої освіти заяву-приєднання також підписує один із батьків чи опікунів.

На підставі ордера та квитанції про оплату послуг з тимчасового проживання, студент/ка отримує право проживати в гуртожитку протягом періоду, зазначеного в ордері та заяві-приєднанні.

Як оплатити проживання?

Оплату за проживання можна здійснити у будь-якому банку чи скориставшись інтернет-банкінгом Приват24 через QR-код

або за реквізитами через будь-який інший банк:

 • Національний університет “Острозька академія”
 • код 22554101,
 • МФО 820172
 • UA608201720313231002202005402

Вартість послуг з проживання в гуртожитку одного ліжко\місця, вказана в заяві-приєднання, складається з вартості  утримання гуртожитку та вартості обов’язкових комунальних послуг, що надають мешканцям гуртожитку (розраховують відповідно до законодавства, тарифів, порядку розрахунків за комунальні послуги залежно від рівня комфортності житла).

Враховуючи вимоги часу, в якому ми живемо з 24 лютого 2022 року, поселення у гуртожитки на 2022/23 навчальний рік буде відбуватися на короткотривалий термін, а саме на період запровадження очного навчання для студентів окремих курсів та освітніх програм відповідно до графіку навчального процесу. Вартість послуг на період очного навчання встановлена за кожен день проживання у гуртожитку. Поселення у гуртожитки на перший семестр 2022/2023 навчальний рік на період очного навчання згідно з графіком навчального процесу для студентів 1 курсу здійснюється з 10 вересня по 15 жовтня 2022 року.

З 1 вересня 2022 року встановлено наступні вартості послуг з проживання у гуртожитках на короткотривалий термін  (затверджені наказами НаУОА №51 та №52 від 29 липня 2022 року).

Враховуючи складні життєві обставини окремих здобувачів освіти університет може поселити їх у гуртожиток на навчальний рік із застосуванням річного тарифу вартості послуг з проживання.

Комунікація

Офіційними каналами комунікації зі студентами НаУОА є:

 • корпоративна електронна пошта;
 • офіційний вебсайт університету;
 • телефонні дзвінки.

Соціальні мережі є неофіційним каналом комунікації.

Студент звертається до структурних підрозділів/відповідальних осіб відповідно до їхньої компетенції:

 • Деканат – підписання контрактів, подання листів/заяв (стипендії, відрахування/поновлення/переведення), консультації, звернення щодо надання довідок, формування, виконання особистих індивідуальних навчальних планів; заяви щодо поселення в гуртожиток та академічну мобільність.
 • Викладач, завідувач кафедри, тьютор – консультації та скарги щодо реалізації освітнього процесу (навчальні дисципліни, наукові роботи та практична підготовка).
 • Братство спудеїв – звернення щодо організації заходів, захисту прав здобувачів освіти, рекламації щодо якості освіти.
 • Паспортний відділ – звернення щодо реєстраційного та військового обліку здобувачів вищої освіти.
 • Бухгалтерсько-фінансова служба – консультації щодо оплати за навчання та проживання в гуртожитках.
 • Наукова бібліотека – консультації щодо корпоративних скриньок, формування читацького квитка.
 • Студентський відділ кадрів – звернення щодо зберігання та видачі документів.
 • Стипендійна комісія – звернення про призначення стипендій, зокрема соціальних.
 • Комендант гуртожитку (за рішенням житлової комісії) – звернення, консультації, рекламації про умови проживання в гуртожитку.

Написати нам